Beneficis de la participació de mares i pares en l’educació dels fills

La recerca demostra que la implicació familiar en l’aprenentatge dels infants està fortament associada amb el seu desenvolupament socioemocional i l’èxit acadèmic. L’OCDE, en un estudi comparat de l’eficàcia dels sistemes educatius descrit en els informes PISA, introdueix la participació dels pares com un indicador clau d’aquesta eficàcia.

Hi ha altres estudis, com ara l’Harvard Family Research Project, que reforcen aquest punt de vista i aporten resultats concloents en relació a la millora del rendiment i del comportament dels alumnes: taxes d’assistència més altes, menys problemes de disciplina a les aules i augment del rendiment acadèmic.

Iniciatives per dur a terme a casa

Per la seva banda, la Fundació Jaume Bofill ha analitzat l’impacte de la implicació de mares i pares en l’educació dels fills en el marc del projecte Què funciona en l’educació? Segons aquesta entitat, algunes de les iniciatives que més bé funcionen són:

  • Comunicar-se amb els fills sobre qüestions escolars
  • Crear ambients i rutines per afavorir l’estudi
  • Ajudar els fills a aprendre a llegir o altres projectes de l’escola
  • Projectar expectatives positives sobre l’escola

En definitiva, es tracta d’oferir als fills una educació personalitzada, tant a casa com a l’escola. És a dir, acompanyar a cada fill o alumne, atendre de les seves necessitats específiques d’aprenentatge, la potenciació del seu caràcter, en definitiva, tractar cada nen i cada nena com es fa a casa, com a una persona única. La implicació familiar en l’aprenentatge dels infants està fortament associada amb el seu desenvolupament socioemocional i l’èxit acadèmic

Un bon acompanyament a l’escola

Una de les eines clau de la personalització és la tutoria personal: el tutor o la tutora parla regularment amb cada alumne i amb la seva família per conèixer l’alumne, orientar-lo, proposar-li uns objectius de millora i seguir-ne l’evolució, tant pel que fa al procés d’aprenentatge i al rendiment acadèmic, com en la relació amb germans, companys i amics o amb el seu creixement en les competències personals. A més, en el diàleg simultani dels pares amb el tutor acordaran la manera de progressar en tots aquests aspectes, converses que proporcionen també un canal per a la participació en la vida de l’escola.

El tutor o la tutora parla regularment amb cada alumne i amb la seva família INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ

Les escoles de la Institució Familiar ofereixen cursos i programes d’orientació familiar que s’adapten a les necessitats de les famílies segons les edats dels fills. Els cursos, en grups reduïts, treballen a partir de casos reals per facilitar la participació i que tot el grup s’enriqueixi amb les experiències d’altres famílies; cursos que es complementen amb altres ofertes formatives de temàtiques específiques, com els webinars d’educació o el programa Personal & Family Project.

Aquest projecte treballa l’educació integral dels alumnes, que es du a terme a l’escola (a través de la tutoria grupal i la tutoria amb l’alumne i la família), però que lidera cada família. L’objectiu és ajudar els alumnes a créixer en un lideratge ètic per arribar a ser persones íntegres i solidàries i professionals competents. L’eix del projecte és el creixement personal en la solidaritat i l’estima als altres, un camí per ser feliç i contribuir a fer un món millor.